SCHOOLBREDE THEMA’S

De thema’s van GO! vormen een samenhangend geheel. De thema’s staan niet op zichzelf, maar zijn allemaal met elkaar verbonden. GO! geeft context aan leren.

Dit stimuleert kinderen om zelf verbanden te zien. De thema’s van GO! zijn geschikt voor groep 1 t/m 8 en 10-14 scholen. De thema’s van GO! worden altijd schoolbreed ingezet. Elk thema bestaat uit diverse leerpaden. In de praktijk betekent dit dat de hele school aan hetzelfde overkoepelende thema werkt, maar elke bouw of groep hierin een eigen leerpad kiest.

Voor de kleuters hebben we het leerpad “het Jonge Kind” ontwikkeld.  Hiermee sluiten de kleutergroepen aan bij het overkoepelende schoolbrede thema. Kleuters leren in de thema’s spelenderwijs de wereld ontdekken.

Maak kennis met het thema Het Heelal

Maak kennis met het thema De Aarde

Maak kennis met het thema Vieren en Herdenken

Maak kennis met het thema Wereld van Werk

Maak kennis met het thema Wat is Leven?

Maak kennis met het thema Wonen en Bouwen

VAKKEN IN SAMENHANG

De geïntegreerde vakken worden bij GO! altijd in samenhang aangeboden.

Door vakken in samenhang aan te bieden zijn leerlingen gemotiveerder en beklijft de leerstof beter. Vanuit de verschillende thema’s worden de vakken telkens vanuit een ander perspectief bekeken. Ook de leerinhoud, leeractiviteiten, didactische werkvormen en onderwijsdoelen hangen sterk met elkaar samen. 

Alle leerdoelen voor de wereldoriëntatie vakken komen binnen de diverse thema’s aan bod. Voor het vak geschiedenis zijn de 50 vensters van de Canon van Nederland gekoppeld aan de leerpaden van GO!. Naast de Nederlandse geschiedenis wordt er ook aandacht besteed aan de geschiedenis van andere werelddelen.

Alle leerdoelen voor het vak burgerschap worden geïntegreerd aangeboden binnen de verschillende thema’s.

GO! is ontwikkeld vanuit een wetenschappelijk oogpunt. De leerdoelen van de vakken wetenschap, natuur en techniek komen dan ook uitgebreid binnen de thema’s aan bod.

Digitale geletterdheid maakt een belangrijk onderdeel uit van het curriculum van GO!. Kinderen werken in alle thema’s aan informatievaardigheden, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en computational thinking.

Het vak kunst en cultuur wordt in samenhang met de andere vakken aangeboden. Kunstzinnige oriëntatie, de kunstdisciplines (beeldend, dans, drama, muziek) en cultureel erfgoed komen uitgebreid aan bod.

STRUCTUUR

De themaweken van GO! hebben een vaste structuur.

GO gaat uit van 7 fasen in het thematisch leerproces: introductie en activeren, weten en instructie, denken, onderzoeken, doen, presenteren en evalueren. Voor elke fase staat diverse content klaar.  In elke fase is ruimte voor ontdekkend leren, samen leren, leren door vragen te stellen en antwoorden te vinden. Leren door te doen en te ervaren!

 

In deze fase wordt  de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld.

Dit is de fase van instructie en kennisoverdracht. Kennisoverdracht over de geïntegreerde vakken én het thema.

Dit is de fase van filosoferen, debatteren en discussiëren. Kinderen leren divergent denken en verbanden zien.

In deze fase gaan kinderen aan de slag met de onderzoeksvragen van GO!.

In deze fase werken kinderen samen of individueel aan uitdagende opdrachten en proefjes.

Elk thema wordt afgesloten met een eindproduct. Dit kan schoolbreed, klassikaal of individueel. Kinderen laten zien wat zij geleerd hebben.

In deze fase wordt gekeken welke leerdoelen behaald zijn. Aan elk leerpad zijn de leerdoelen van de fases 1, 2 en 3 van SLO gekoppeld.  De behaalde doelen worden automatisch bewaard in het portfolio van de kinderen.

COMPLEET MIDDAGPROGRAMMA

GO! wordt ingezet in de middagen.

GO! is een compleet middagprogramma. De themaweken van GO! hebben een duur van plusminus 6 weken per thema. In de ochtenden wordt er gewerkt aan taal en rekenen. GO! biedt diverse mogelijkheden om taal-, lees- en rekenvaardigheden toe te passen. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar leerlingen kunnen dan ook vaardigheden op een functionele manier toepassen en oefenen. Door de integratie en samenhang tussen leergebieden komt er ruimte vrij in het overvolle onderwijsprogramma. Werken met GO! betekent minder werkdruk en een meer vrijheid.