Burgerschap

Burgerschap basisonderwijs.

Burgerschap in het basisonderwijs is sinds 2006 wettelijk verplicht. In het leerplatform GO! is het leergebied “Burgerschap” volledig geïntegreerd én gekoppeld aan de schoolbrede thema’s. Leerlingen denken na over wat identiteit is, hun eigen identiteit, de identiteit van een groep of land. Ze leren over groepsvorming, vrijheid en gelijkheid, democratie, digitaal samenleven en duurzaamheid.  Leerlingen ontdekken door middel van burgerschap de wereld om hen heen.  Ze leren waarom er kinderrechten zijn en wat globalisering betekent. Ze maken kennis met het parlementair stelsel en denken na over het verschil tussen dictatuur en democratie. Leerlingen filosoferen, discussiëren en debatteren met elkaar.

Door burgerschap te integreren in de thema’s gaan leerlingen verbanden zien en zelf verbindingen maken.  

Schrijf je in voor onze webinar

Wat is burgerschap?

Burgerschap gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving.

Scholen moeten leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Scholen hebben hierbij de ruimte om burgerschap op eigen wijze vorm te geven. Bij burgerschap gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. Helaas ontbreekt er vaak een planmatige aanpak, er wordt niet vastgelegd wat leerlingen moeten leren en er is weinig zicht op wat leerlingen geleerd hebben. De activiteiten rondom het burgerschap hebben vaak weinig verband met elkaar.

In het leerplatform GO! is dat anders. De leerlijn en de daarbij behorende leerdoelen van het vak burgerschap zijn geïntegreerd in de schoolbrede thema’s van GO!. Vanaf groep 1 worden deze leerdoelen geborgd in het portfolio van de leerlingen.  GO! zet automatisch een voortgangsoverzicht klaar. Je ziet precies waar de leerlingen zijn, welke leerdoelen zij hebben afgerond en welke opdrachten zij hebben ingeleverd.

Samen met je collega’s aan de slag met GO!

Meer weten? Vraag je presentatie aan!

Leerlijn burgerschap

Leerlijn burgerschap basisonderwijs.

Burgerschap daagt leerlingen uit om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwerelden en grotere maatschappelijke vraagstukken. Leerlingen leren kritisch na te denken en te reflecteren. Leerlingen ontwikkelen een actieve houding. Zij leren in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te bevragen. Zo ontwikkelen zij hun eigen opvattingen. De leerlijn burgerschap in GO! behandelt de volgende onderdelen:

  • Vrijheid en gelijkheid
  • Macht en inspraak
  • Democratische cultuur
  • Identiteit
  • Diversiteit
  • Solidariteit
  • Digitaal samenleven
  • Duurzaamheid
  • Globalisering
  • Technologisch burgerschap
Meer weten? Vraag je presentatie aan!